bán dầu ám ngực

Dầu ám ngực Vick Baby Balsam

Dầu ám ngực Vick Baby Balsam

Thông xoang và làm chúng bớt khô: Chất bạc hà có trong Vicks Vapo-Rub cũng có thể bỏ vào nước hoặc máy xông để giúp làm thông đường thở. Dầu ám ngực Vick Baby Balsam giúp phòng ho, cảm lạnh